Générateur norvégien de faux textes aléatoires

Lorem ipsum a généré 50 paragraphes pour vous.
Vous pouvez utiliser ce texte lorem ipsum dans vos maquettes, sites web, design, ebook... Le texte généré aléatoirement est libre de droit.

Le faux texte a bien été copié

rugende Rype slaar pludselig op ved hans Føtter og hvæser vildt imot ham, og Manden nikker igjen at her paa Stedet er Dyr og Fugler, det høver atter Han vandrer i Blaabærlyng og Tyttebærlyng, i den syvtakkede Skogstjærne og i Smaabregner naar han stanser hist og her og graver med et Jærn i Jorden finder han her Muldjord og der Myr, gjødslet av flere Tusen Aars Løvfald og rotten Kvist.

Klokken efter Lyset kunde være omkring to stod han like saa godt op igjen og aat Frokost, et uhyre Grøtfat for hele Dagen, saa han skulde slippe at hæfte bort Tiden med ny Koking.Han brøt Nyland tilkvælds, et Tillæg til Potetakeren.Han skiftet med at ry Tømmer og bryte Jord i tre Dager saa vilde vel Inger komme imorgen.

kunde være meget i disse brune Stenene, kanske baade Guld og Sølv, han forstod sig ikke paa det og det samme kunde det være for ham.Han kom til Vandet, Fisken nappet godt om Natten i det myggfulde Veir, det blev igjen en Bør av Røyr og Ørret og Inger skulde faa se Da han gik hjem igjen om Morgningen den samme Omvei som han var kommet fandt han paa at ta med sig et Par av de tunge Smaastener fra Fjældet, og de var brune med mørkeblaa Flækker i og saa mægtig tunge.

være med Kurven. Hvad skal du med den Hvad jeg skal med han Har du ikke Øine i Hodet Isak gik bort i dype Tanker og kom tilbake om to Døgn med et Vindu og en Dør til Stuen og en Dør til Kammerset, desuten hadde han hængende foran sig paa Brystet den Kassen til Inger og i Kassen var forskjellige Matvarer.

Hvorfor varskudde du mig ikke Kunde jeg vite saa akkurat Tiden Det er en Gut. Naa, det er en Gut. Og dersom jeg bare kunde skjønne og utgrunde hvad han skal hete sa Inger.Isak fik se det lille røde Ansigt og det var velskapt og ikke haremyndt, og det var tykt med Haar paa Hodet.

varer hele Dagen, han ser paa Solen hvad det lider, det blir Nat og han kaster sig paa sin Arm i Lyngen.Om nogen Timer gaar han igjen, aaja Herregud gaar igjen ret mot Nord, ser paa Solen hvad det lider, holder Maaltid paa en Leiv Fiatbrød og Gjeitost, drikker Vand i en Bæk og fortsætter sin Gang.

andre gik med et slikt Opsyn i Ansigtet Han syntes hvert Øieblik at kunne slippe et Slags Barrabas løs.Det var meget at ikke Inger rændte sin Vei.Hun rændte ikke.Naar han var borte og kom hjem igjen var Inger ved Gammen, de to var ett, Gammen og hun.

finder intet Mærke og gaar lettet bort.Der ligger Tømmeret.Han begynder at rulle paa det, at løfte det op paa Muren i en Rute, i en stor Rute til Stue og en liten Rute til Kammers.Det var saare trøisomt, det optok ham saa helt at han glemte Tiden.

Inger var begyndt at bli litt pusket av sig i det siste og kunde ikke springe mere, men naturligvis gjorde hun sig færdig til at ta avsted.Men nu hadde Manden betænkt sig, han blev atter hoffærdig og vilde gjøre alt alene.Det er lite at bry Folk for, sa han, jeg klarer det alene Du staar ikke ut med det.

liten Kar efter sin Stand og Stilling i en Kasse, Isak kjendte sig rar og svak, Kværnkallen stod foran Underet, det var tilblit engang i en hellig Taake, det viste sig i Livet med et lite Ansigt som en Allegori.Dager og Aar skulde gjøre Underet til et Menneske.

Inger hentet desuten Klær og andre Smaating som hun eiet, et Speil, en Traad med nogen pene Glasperler paa, Karder og Rok.Se, drev hun paa slik blev det snart fra Gulv til Tak og Gammen kunde ikke rumme alt Isak blev naturlig bevæget ved denne jordiske Middel, men taus som han altid var hadde han ondt for at uttale sig, han rugget ut paa Dørhellen og saa paa Veiret og rugget ind igjen.

Forstod han det ikke Hvem vilde tjene hos en Mand i vide Marken, Mile til Folk, ja en Dagsreise til næste Menneskebolig Og Manden selv han var ikke det Spor søt eller nydelig, men tværtimot, og naar han talte da var han jo ingen Tenor med Øinene mot Himlen, men litt dyrisk og grov i Røsten.

Takhullet i Gammen og Inger kom og mældte om Frokosten.Og hvad er det du holder paa med sa hun. Er du oppe svarte Isak.Se, den Isak, han var saa hemmelig hetsfuld, men han likte nok godt at hun spurte og var nysgjærrig og gjorde Væsen av hans Forehavende.

Morgningen gik hun ikke igjen og hele Dagen gik hun heller ikke igjen, men var til Nytte og mælket Gjeiterne og skuret Kjørler med fin Sand og fik dem rene.Hun gik aldrig mere.Inger hette hun.Isak hette han.Saa blev det et andet Liv for den ensomme Mand.

først av alt Kassen, den berømmelige Kasse som han hadde baaret hjem paa sit Bryst, den hang nu i to Taug fra Mønsaasen og var en Vugge og en Huske til Barnet.Inger ruslet oppe halvklædt, ja hun hadde sandelig ogsaa mælket Ku og Gjeiter.

Sirtsen, de hadde ikke andet end som blaa Sirts.Han var bundløs og øste ut.Det var som han kom fra Byen.Inger sier Det var nu Skrôt at ikke ho Oline fik se alt dette mens hun var her.Idel Fjas og Forfængelighet fra Kvindens Side, og Manden snøste til hendes Ord.

tunge Bør og desuten leiende to Gjeiter og en Ungbuk i Baand.Han var lykkelig for sine Gjeiter som om de hadde været Kjyr og var god mot dem.Det første fremmede Menneske kom forbi, en vandrende Lap, han saa Gjeiterne og forstod at han var kommet til en Mand som hadde slaat sig ned her, han sa Skal du bo her for godt Ja, svarte Manden.

Poteten det var en ny Frugt, det var intet mystisk ved den, intet religiøst, Kvindfolk og Børn kunde være med og faa den sat, disse Jordeplerne som kom fra fremmed Land likesom Kaffen, stor og herlig Mat, men i Slægt med Næpen.Korn det var Brødet, Korn eller ikke Korn det var Liv eller Død.

sovnet de.Om Morgningen vaknet de til den næste Dag, det var et og andet at bale med da ogsaa, javel, Strid og Glæde som Livet det er.Der var nu for Eksempel disse Tømmerstokkene, skulde han prøve at lægge dem op Isak hadde desangaaende hat Øinene med sig naar han var nede i Bygden og hadde utfunderet Byggemaaten, han kunde hugge en Nov.

Stund igjen og var optat med sit, han tænkte og saa sig om hvor han skulde gjøre av alle Varer og Redskaper, det syntes slet ikke at være saa greit at finde Plass til det paa Gaarden.Men da Inger opgav at spørre mere og i Stedet begyndte at prate med Hesten brøt Isak Tausheten Har du set en Gaard uten Hest og Vogn og Plog og Harv og alt som tilhører Og siden du vil vite det saa har jeg kjøpt baade Hesten og Kjærren og alt som i den er, svarte han.

synker Solen igjen.Han gaar paa Vestsiden af et Dalføre med blandet Skog, her er ogsaa Løvskog og Græsbund, det rækker i Timer, det skumrer, men han hører et lite Sus av en Elv, og dette lille Sus opliver ham som noget levende.Da han kommer op paa Høiden ser han Dalen i Halvmørke nedover og længst ute Himlen mot Sør.

tilbake som den største Overraskelse med Hest og Slæde.Nu tror jeg du spøker sa Inger, og du har nu vel ikke tat Hesten Har jeg tat Hesten Fundet han, mener jeg Aa om Isak nu hadde kunnet si min Hest, vor Hest Men han hadde bare faat Hesten tillaans for en Tid, han skulde kjøre Favnveden sin med den.

Inger traadte ut av Fjøset og sa smaaleende av Stolthet Jeg kom bare med Kua mi Naa, svarte han. Jeg blev saa længe, for jeg kunde ikke gaa haardere med hende over Fjældet.Hun er med Kalv. Kom du med en Ku sa han. Ja, sa hun og var sprækkefærdig av Rikdom paa denne Jord.

eller Kasse eller slikt noget næste Gang du er i Bygden hadde Inger sagt. Hvad skal du med det spurte Isak. Jeg trænger det, svarte hun.Han drog Takbjælkerne op med Rep og Inger skuvet paa med en Haand, det var som om det hjalp bare at hun var tilstede.

gaar, det er stilt for Fugler og Dyr omkring ham, stundom taler han et eller andet Ord med sig selv Aaja Herregud sier han.Naar han kommer over Myrene og til venlige Steder med en aapen Slette i Skogen sætter han Sækken ned og begynder at vandre omkring og undersøke Forholdene, efter en Stund kommer han tilbake, tar Sækken paa Ryggen og gaar igjen.

igjen fik hun med sig noget Uld av Ingers Sauer, hun skjulte Knyttet for Isak, hvad hun nu gjorde det for.Barnet, Isak og Konen Verden blev igjen den samme, daglig Arbeide, mange smaa og store Glæder, Guldhorn mælket godt, Gjeiterne hadde kidet og mælket godt, Inger ystet alt en Række hvite og røde Oster og lot dem staa til Modning.

heter Isak.Du vet ikke av en Kvindfolkhjælp til mig Nei.Men jeg skal orde det der jeg farer. Gjør saa At jeg har Dyr og ingen til at passe dem.Isak altsaa, ogsaa det vilde Lappen orde, Manden i Marken var ingen Rømling, han opgav sit Navn.

ruggende hjem igjen tilfots hørte han alt utenfor Stuen en rar Laat, hvad det nu kunde være, han blev staaende litt.Barneskrik jaja Herregud, det var ingen Raad med det, men det var frygtelig og forunderlig, og Inger hadde intet sagt.

atter nye Sækker av Matvarer og Værktøi, Mel, Flæsk, en Gryte, en Spade, gik Stien frem og tilbake og bar og bar.En født Bærer, en Pram gjennem Skogene, aa det var som han elsket sit Kald at gaa meget og bære meget, som om det ikke at ha en Bør paa Ryggen var en lat Tilværelse og ikke noget for ham.

Vaaren kom, han dyrket sin lille Jord og satte Potet.Det var nu blit en større Buskap, hver Gjeit hadde faat Tvillinger, det var syv Gjeiter med smaat og stort i Marken.Han utvidet Fjøset med Fremtiden for Øie og satte ogsaa et Par Ruter ind hos Dyrene.

Oline, komme tilbake imellem Onnerne og være her hos Dyrene mens at vi gjør Turen spør Inger. Og jo, det lovet den Fremmede. Vi skal forskylde dig for det. Ja det visste hun nok....Og nu har dokker begyndt at bygge igjen, ser jeg.

Nødvendighet og Nytte, ikke Gulv, ikke høvlede Vægger, men Isak tømret Spiltaug som til en Hest og gjorde en Krybbe.Det var langt ut i Mai, Solen hadde tinet Bakkerne, Isak tækket sit Skur med Torv og hadde det færdig.Saa en Morgen aat han et Maaltid for et Døgn, tok yderligere Mat med, la Hakke og Spade paa Akslen og gik til Bygden.

barhodet og i Jesu Navn og saadde, han var som en Kubbe med Hænder paa, men indvendig var han som et Barn.Han hadde Omhu for hvert av sine Kast, han var venlig og resigneret.Se, nu spirer nok disse Kornøiene og blir til Aks og mere Korn, og slik er det over hele Jorden naar at Korn saaes.

Hjælp mig bare op med Stokkene. Da Oktober kom erklærte Inger Jeg vinn ikke mere Det var nu stor Skade, Takbjælkerne maatte og skulde op saa han fik tække Huset før Høstvæten begyndte, det var paa høi Tid.Hvad var det med Inger Hun tok vel ikke paa at sykne Nu og da ystet hun Gjeitost, men ellers dugde hun mest bare til at flytte Guldhorn i sit Tjor mange Ganger om Dag.

sitter nu han som tok mig slik som at jeg var Er dokker vigd Naa dokker er ikke vigd endda. Men vi faar nu se naar denne Karn her skal kristnes, sier Inger.Vi skulde ha været vigd, men det har ikke høvet saa.Hvad du mener, Isak Jo vigd det forstaar sig.

Dermed tog han Øksen og gik tilskogs.Hun hørte ham hugge i Skogen, det var ikke langt borte, hun hørte paa Braket at det var store Trær han fældte.Da hun hadde hørt paa det en Stund gik hun ut paa Akeren og gav sig til at hyppe Poteten.Forelskelse gjør den Dumme klok.

Manden dækket Kjørlet over, saa gik det godt igjen en Tid, men da Vinteren kom frøs Vanddryppet til Is og Maskineriet stanset helt.Da maatte hans Gjeiter som Manden selv lære at undvære.Haarde Dager, Manden skulde hat Hjælp, men hadde ingen og blev allikevel ikke raadløs.

Manden nikker at her slaar han sig ned, jo det gjør han, slaar sig ned.I to Dager vedblir han at streife om i Omegnen, men vender om Kvældene tilbake til Lien.Han sover om Nætterne paa et Barleie, han er blit saa hjemme her, han har alt et Barleie under en Berghammer.

Eller tror du jeg staar og aper sa hun. Isak frygtet det værste, men aget sig og sa bare Du maa komme ind og faa dig Mat. Saa du Kua Var hun ikke pen Makeløs.Hvor har du faat hende spurte han saa likegyldig som han kunde. Hun heter Guldhorn.

Vinduerne og de malte Dører som han fremdeles kunde gjøre sig til av, han gav sig straks til at sætte dem ind.Aa de smaa Dører, og brukte var de ogsaa, men malet pene igjen med hvit og rød Maling, de pyntet som Skilderier i Hjemmet.

tænkte paa det Jeg tror saa vel at det blir bedst Der ser du, sa den seirende Inger, jeg er nu ikke saa av Veien heller Nei.Og hvad du mener om et Kammers til Stuen Et Kammers Saa blev det som hos andre.Ja om det kunde times os Det timedes dem, Isak han bygget og hugget Nov og la sine Omfar, samtidig muret han Gruve av dertil høvelig Sten, men dette siste Arbeide lykkedes mindst for ham og Isak var til Tider utilfreds med sig selv.

Isak, har du faat laane han igjen Hvor har du været henne hele Tiden Det er sjette Dagen. Hvor skulde jeg være Jeg maatte gjøre Vei mange Steder for at komme frem med Vognen min.Hold Hesten litt, har jeg sagt Vognen din Ja du har da ikke kjøpt Vognen, vet jeg Isak stum, Isak tyk av Stumhet.

eller Satan mumlet han, og slikt sa ikke Isak uten at han var nødt til det.Han saa en Ku, Inger og en Ku, de forsvandt i Fjøset.Hvis han nu ikke stod der og hørte at Inger talte saa smaat med Kua i Fjøset vilde han ikke ha trodd sig selv, men der stod han.

lægger sig.Om Morgningen staar han foran et Landskap av Skog og Beitesmark, han stiger ned, her er en grøn Li, han ser et Skimt av Elven langt nede og en Hare som sætter over den i et Sprang.Manden nikker som om det just høver at Elven ikke er bredere end et Sprang.

formeget om han hadde Fisk til hende naar hun kom, men han vilde ikke ta Benveien og likefrem gaa imot hende op gjennem Fjældet, men gjøre en Omvei til Fiskevandet.Han kom ind i ukjendte Regioner av Fjældet, her var nu graat Berg og brunt Berg og her var Smaasten saa tunge at de kunde være av Bly eller Kobber.

Hølket var fuldt til Randen hadde det faat akkurat den rette Vægt og sank ned fra sin Stilling, men idet det sank trak det i en Line som stod i Forbindelse med Høihuset, en Lem aapnedes og tre Gjeitmater faldt ned Dyrene fik Mat.Slik bar han sig ad.

Sandt at si saa hadde han halvt om halvt tænkt sig den sørgelige Utvei av sin Uvisshet at slagte Guldhorn til Høsten, røite Haarene av Huden, grave Hornene ned i Marken og saaledes utslette ethvert Spor av Kua Guldhorn i dette Liv.Nu var dette unødig.

Mening i, Isak var sikker, han drev paa at rydde Skog og hugge den op i Favnved.Inger kom ofte og saa til ham under Arbeidet og han lot jo som om det var ham likegyldig og slet ikke var nødvendig av hende, men hun forstod at hun gjorde vel imot ham ved det.

Inger hun var barnagtig og hadde usselt Geni for alting. Hete sa Isak, du kan aldrig faa høveligere Navn til hende end som Sølvhorn Den første Sne faldt.Saasnart det blev Føre drog Isak ned i Bygderne og var hemmelig hetsfuld som sædvanlig og vilde ikke forklare sit Ærend for Inger.

kunde falde rare Ord imellem dem Har du ikke andet at gjøre end som at komme hit og fryse dig fordærvet sa Isak. Jeg fryser ikke, svarte Inger, men du sliter Helsen av dig, sa hun. Nu tar du paa dig Trøien min som ligger der Det skulde jeg bra gjøre, for jeg kan ikke sitte her naar Guldhorn skal kalve.