Générateur norvégien de faux textes aléatoires

Lorem ipsum a généré 50 paragraphes pour vous.
Vous pouvez utiliser ce texte lorem ipsum dans vos maquettes, sites web, design, ebook... Le texte généré aléatoirement est libre de droit.

Le faux texte a bien été copié

Sommerens Løp mange Tømmerstokker til Gammen.En Dag saa la Inger atter Niste i sin Kalveskinds Sæk og sa Nu gaar jeg over til Folket mit igjen en Snoptur. Naa, sa Isak. Ja jeg skulde ha snakket med dem som snarest. Isak fulgte ikke ut med hende med det samme, men drygde længe.

Guldhorn kalve Har du ikke hørt det Og hvad du mener, skal vi sætte paa Kalven Du gjør som du vil for mig, jeg vet ikke. Ja vi kan da ikke æte op Kalven, vet jeg.For saa har vi ikke mere end som en eneste Ku. Jeg kan nu aldrig tro at du vil vi skal æte op Kalven, sa Isak.

Eller tror du jeg staar og aper sa hun. Isak frygtet det værste, men aget sig og sa bare Du maa komme ind og faa dig Mat. Saa du Kua Var hun ikke pen Makeløs.Hvor har du faat hende spurte han saa likegyldig som han kunde. Hun heter Guldhorn.

finder intet Mærke og gaar lettet bort.Der ligger Tømmeret.Han begynder at rulle paa det, at løfte det op paa Muren i en Rute, i en stor Rute til Stue og en liten Rute til Kammers.Det var saare trøisomt, det optok ham saa helt at han glemte Tiden.

Isak, har du faat laane han igjen Hvor har du været henne hele Tiden Det er sjette Dagen. Hvor skulde jeg være Jeg maatte gjøre Vei mange Steder for at komme frem med Vognen min.Hold Hesten litt, har jeg sagt Vognen din Ja du har da ikke kjøpt Vognen, vet jeg Isak stum, Isak tyk av Stumhet.

sindrig Paafund, ja kanske en Indskytelse fra Gud, Manden var selvhjulpen.Det gik godt like til senhøstes, saa kom det Sne, saa kom det Regn, saa kom det Sne igjen, varig Sne, Maskineriet virket galt, Kjørlet fyldtes av Nedbøren og aapnet Lemmen fortidlig.

Manden dækket Kjørlet over, saa gik det godt igjen en Tid, men da Vinteren kom frøs Vanddryppet til Is og Maskineriet stanset helt.Da maatte hans Gjeiter som Manden selv lære at undvære.Haarde Dager, Manden skulde hat Hjælp, men hadde ingen og blev allikevel ikke raadløs.

Snodig med en slik liten Fyr i en Kasse Det kunde ikke falde Isak ind at bry sig om ham og forresten saa var det bare et Kryp, lat det ligge der Men man var da Menneske og kunde ikke høre udeltakende paa Skriket, paa et saa ørlite Skrik.Nei, tak ikke i ham sier Inger, for du har vel Kvae paa Hænderne, sier hun.

lægger sig.Om Morgningen staar han foran et Landskap av Skog og Beitesmark, han stiger ned, her er en grøn Li, han ser et Skimt av Elven langt nede og en Hare som sætter over den i et Sprang.Manden nikker som om det just høver at Elven ikke er bredere end et Sprang.

hoffærdig av Inger og sa Ja renslig Hun har ikke Make eller Par Det var nu bare som det kunde være hos mig like til at jeg fik mig sjøleiendes Kvindfolk. Kunde det være andet at vente sa Konen Oline.Denne Kone fra den andre Siden av Fjældet, et blidt og fintalende Menneske, et forstandig Menneske og hette Oline, hun blev da værendes et Par Dager og hun hadde Kammerset at ligge i.

femte Kvælden gik han tilsengs med en liten Mistanke i Hjærtet, men der var nu forresten Rokken og Karderne og der var Perlerne.Samme Øde i Gammen og ikke en Lyd, det blev lange Timer, og da han endelig hørte som et Slags Tramp utenfor forstod han jo at det bare var noget han syntes.

Kvælden og drog en uhyre Tømmerstok i Rep.Aa den aldeles grove og troskyldige Isak, han larmet det han kunde med Stokken og kremtet og hostet for at hun skulde komme ut og bli ikke saa lite slagen over ham.Jeg mener du er gal sa hun ogsaa meget rigtig da hun kom.

Inger....Isak rydder Skog og hugger Favnved.Han er kommet længer end han var, han har Sag, han sager Veden og Vedladene blir mægtige, han gjør en Gate av dem, en By av dem.Inger er mere bunden til Stuen nu og kan ikke være hos Manden under hans Arbeide, men i Stedet derfor gjør Isak Avstikkere hjem.

endelig rugget ut paa Dørhellen og aldeles ikke lot nysgjærrig og fuld av tunge Anelser holdt Inger paa at forsvinde i Skogkanten. Hm.Kommer du igjen ropte han og kunde ikke bare sig. Kommer jeg ikke igjen svarte hun.Du aper Naa.

første han gjorde før han gik hjemmefra var at slippe Gjeiterne ut saa de fik bite Mætten sin av Ris i Skogen.Men han visste ogsaa en anden Raad han hængte op et Hølke, et stort Kjørrel, ved Elven og lot et enkelt Vanddryp fylde det, det tok fjorten Timer at fylde det.

Regnveirsdager han kunde bygge paa Stuen, det gik traat, endda i August da alt Høiet var hjemme og i Skjul under Berghammeren var det nye Huset kommet bare halvt op.I September sa Isak at dette gaar ikke, sa han, jeg mener du maa springe ned i Bygden og faa en Mands Hjælp til mig, sa han til Inger.

sovnet de.Om Morgningen vaknet de til den næste Dag, det var et og andet at bale med da ogsaa, javel, Strid og Glæde som Livet det er.Der var nu for Eksempel disse Tømmerstokkene, skulde han prøve at lægge dem op Isak hadde desangaaende hat Øinene med sig naar han var nede i Bygden og hadde utfunderet Byggemaaten, han kunde hugge en Nov.

ruggende hjem igjen tilfots hørte han alt utenfor Stuen en rar Laat, hvad det nu kunde være, han blev staaende litt.Barneskrik jaja Herregud, det var ingen Raad med det, men det var frygtelig og forunderlig, og Inger hadde intet sagt.

Inger var begyndt at bli litt pusket av sig i det siste og kunde ikke springe mere, men naturligvis gjorde hun sig færdig til at ta avsted.Men nu hadde Manden betænkt sig, han blev atter hoffærdig og vilde gjøre alt alene.Det er lite at bry Folk for, sa han, jeg klarer det alene Du staar ikke ut med det.

Synd, for Hesten var liten og lubben og var blit Menneskene kjær. Aaja, men du har alt faat store Ting gjort, sa Inger trøstende. Det er nu imot Vaaren jeg skulde hat Hesten, svarte Isak, jeg har saa meget Bruk for han Om Morgningen saa kjørte han sagtelig hjemmefra med det siste Vedlass og blev borte til den tredie Dagen.

formeget om han hadde Fisk til hende naar hun kom, men han vilde ikke ta Benveien og likefrem gaa imot hende op gjennem Fjældet, men gjøre en Omvei til Fiskevandet.Han kom ind i ukjendte Regioner av Fjældet, her var nu graat Berg og brunt Berg og her var Smaasten saa tunge at de kunde være av Bly eller Kobber.

skulde Isak nu slaa ind paa til Vaaren Han hadde trampet efter sit Vedlass de Hundrede Ganger i Vinter og tænkt det ut han vilde rydde videre bortover Lien og gjøre det snaut, hugge op Favnved, late den tørke Sommeren over og kjøre dobbelte Lass paa næste Vinterføre.

Sirts ropte Inger efter ham. Hvad skal du med det svarte Isak.Det saa ut som han skulde bli borte for altid, Inger saa hver Dag paa Veiret, paa Drotten i Luften, som om hun ventet en Seiler, gik ut om Natten og lydde, hun tænkte paa at ta Barnet i Armene og drage efter ham.

skulde vel ikke være uvennes sa hun rosende.Han var blit en hel Kar til at tænke sig om og nu faldt det ham ind at hun var kommet ens Ærend, ja at hun var gaat hjemmefra som i Forgaars og skulde bare hit.Hun hadde kanske hørt at han manglet Kvindfolkhjælp.

dokker bygger Har dokker ikke nok Inger nytter Høvet og sier Ja spør han du, jeg faar ikke vite det. Hvad jeg bygger, svarer Isak, det er ikke at nævne.Et lite Skur om jeg kom til at trænge det.Hvad det var med ho Guldhorn, vilde du se hende spør han den Fremmede.

Morgningen gik hun ikke igjen og hele Dagen gik hun heller ikke igjen, men var til Nytte og mælket Gjeiterne og skuret Kjørler med fin Sand og fik dem rene.Hun gik aldrig mere.Inger hette hun.Isak hette han.Saa blev det et andet Liv for den ensomme Mand.

værste hadde været at finde Stedet, dette ingens Sted, men hans nu blev Dagene optat av Arbeide.Han begyndte straks at løipe Næver i de fjærnere Skoger nu mens Sevjen var i Trærne, han la Næveren i Pres og tørket den, naar han hadde en stor Bør bar han den alle Milene tilbake til Bygden og solgte den til Bygningsbruk.

hadde søkt efter denne Kvindfolkhjælp hver Gang han var nede i Bygden med sin Næver, men ingen faat.De hadde set paa ham, en Enke, et Par ældre Piker, og ikke vaaget sig til at love ham Hjælp, hvad det nu kunde komme av, Isak forstod det ikke.

hadde visst intet hat imot at Oline hadde set Herligheten.Barnet graat.Gaa ind igjen til Gutten, sa Isak.For nu har Hesten roet sig.Han spænder ifra og leier Hesten ind i Stalden satte Hesten sin paa Stald Han fodrer og stryker den og er øm til den.

kunde falde rare Ord imellem dem Har du ikke andet at gjøre end som at komme hit og fryse dig fordærvet sa Isak. Jeg fryser ikke, svarte Inger, men du sliter Helsen av dig, sa hun. Nu tar du paa dig Trøien min som ligger der Det skulde jeg bra gjøre, for jeg kan ikke sitte her naar Guldhorn skal kalve.

Mening i, Isak var sikker, han drev paa at rydde Skog og hugge den op i Favnved.Inger kom ofte og saa til ham under Arbeidet og han lot jo som om det var ham likegyldig og slet ikke var nødvendig av hende, men hun forstod at hun gjorde vel imot ham ved det.

Dermed tog han Øksen og gik tilskogs.Hun hørte ham hugge i Skogen, det var ikke langt borte, hun hørte paa Braket at det var store Trær han fældte.Da hun hadde hørt paa det en Stund gik hun ut paa Akeren og gav sig til at hyppe Poteten.Forelskelse gjør den Dumme klok.

flyttet de ind i den nye Bygning og Buskapen fordeltes over hele Gammen det blev en Sau med Lam igjen hos Kua for at hun ikke skulde ha det ensomt.Folkene i Ødemarken var nu kommet langt, et Under saa langt.Saalænge Marken var tien brøt Isak op Sten og Røtter paa Jordet og jævnet sin Eng til næste Aar, da Marken frøs gik han tilskogs og hugget store Mængder av Favnved.

liten Kar efter sin Stand og Stilling i en Kasse, Isak kjendte sig rar og svak, Kværnkallen stod foran Underet, det var tilblit engang i en hellig Taake, det viste sig i Livet med et lite Ansigt som en Allegori.Dager og Aar skulde gjøre Underet til et Menneske.

Direktør at Og bakefter saa tok han Harven, Spetet, en ny Greip som han hadde kjøpt, alle de dyrebare Jorddyrknings redskaper, Klenodierne paa Nybygget.Storartet, aa fuld Utrustning, nu manglet intet mere.Hm.Og det faar vel bli en Raad til en Vævstol, sa han, hvissaaskjønt at jeg har Helsen.

Fjøset, Ku og Kalv vises frem, Oksen er en Kult, den Fremmede nikker til Dyrene og til selve Fjøset, at det er bedste Sort, og til den store Rensligheten, at den er storveies.Jeg vaager ho Inger i alt hvad som angaar godt og verdslig Stel med Dyrene sier Kvindfolket.

Skjønt hun ikke hadde noget herlig Hode med Forstand i saa hadde hun to Sauer med Lam hos en eller anden av sit Folk, og dem hentet hun.De var det nødvendigste som kunde hjembringes til Gammen nu, Sauer med Uld og Lam, fire Liv, Buskapen økedes i stor Maalestok og det var et Regnestykke og en Forunderlighet hvorledes den øket.

alene igjen, jaja Herregud Med sine Arbeidskræfter og sin Arbeidslyst kunde han ikke gaa ut og ind i Gammen og bare være i Veien for sig selv, han begyndte at gjøre noget, ry Tømmer, telgje Stokkene flate paa to Sider.Han drev paa til Kvælden, saa mælket han Gjeiterne og gik tilsengs.

Dager til, det saa ut til Regn og han saadde Kornet.I flere Hundrede Aar hadde vel hans Forfædre saadd Korn, det var en Handling i Andakt en stille og mild Kvæld uten Vind, helst mot en miskundelig og ørliten Duskregn, helst saa snart som mulig efter Graagaastrækket.

meget galt kunde følge derpaa.Du har vel ikke tat Hesten sa Inger, eller fundet han sa hun.Det var hendes første Tanke, hun var vel ikke at tro for godt, og hvad skulde han gjøre Dette hadde han tænkt paa.Hadde han ikke ogsaa faat Okse til Guldhorn, til en kanske stjaalen Ku Og nu var det at levere Hesten tilbake.

Nødvendighet og Nytte, ikke Gulv, ikke høvlede Vægger, men Isak tømret Spiltaug som til en Hest og gjorde en Krybbe.Det var langt ut i Mai, Solen hadde tinet Bakkerne, Isak tækket sit Skur med Torv og hadde det færdig.Saa en Morgen aat han et Maaltid for et Døgn, tok yderligere Mat med, la Hakke og Spade paa Akslen og gik til Bygden.

liggende og talte om Kua, om Begivenheten Ja men er det ikke en pen Ku Nu skal hun ha andre Kalven.Hun heter Guldhorn.Sover du, Isak Nei. Og hvad det angaar saa kjendte hun mig igjen straks og gik med mig som et Lam igaar.Vi laa en Stund paa Fjældet inat.

Sandt at si saa hadde han halvt om halvt tænkt sig den sørgelige Utvei av sin Uvisshet at slagte Guldhorn til Høsten, røite Haarene av Huden, grave Hornene ned i Marken og saaledes utslette ethvert Spor av Kua Guldhorn i dette Liv.Nu var dette unødig.

Inger kunde bare vagge med Hodet og si Du store Verden for dig Og Isak nu var han ikke liten og forsagt, det var som han hadde betalt som en Herremand for Guldhorn Værsaagod i rund Sum en Hest fra min Side Han var saa spændstig at han tog Plogen engang til og flyttet den og bar den med en Haand bort til Stuevæggen og reiste den op.

Forstod han det ikke Hvem vilde tjene hos en Mand i vide Marken, Mile til Folk, ja en Dagsreise til næste Menneskebolig Og Manden selv han var ikke det Spor søt eller nydelig, men tværtimot, og naar han talte da var han jo ingen Tenor med Øinene mot Himlen, men litt dyrisk og grov i Røsten.

spurte forsigtig Hvor gammel tror du at hun er Tror sa Inger.Hun er net akkurat ørlite paa fjerde Foret.Jeg har alet hende, og alle saa sa de at det var den snilleste Kalv de har set fra Barnsben.Hvad du mener, faar vi Foder til hende Isak begyndte at tro det han gjærne vilde og erklærte Hvad som angaar Foder da skal det bli Foder nok til hende Saa gik de ind og aat og drak og kvældet sig.

hadde faat Mat sat han litt længe i Gammen før han gik ut igjen.Hvad ventet han paa Nei jeg som sitter her sa han og reiste sig.Og som har saa meget at gjøre sa han. Bygger du en Bygning spurte hun.Kan du ikke svare Han svarte av Naade, ja han var saa utmærket stor fordi han bygget og var Mand for det hele, derfor svarte han Du ser vel at jeg bygger.

andre gik med et slikt Opsyn i Ansigtet Han syntes hvert Øieblik at kunne slippe et Slags Barrabas løs.Det var meget at ikke Inger rændte sin Vei.Hun rændte ikke.Naar han var borte og kom hjem igjen var Inger ved Gammen, de to var ett, Gammen og hun.

synker Solen igjen.Han gaar paa Vestsiden af et Dalføre med blandet Skog, her er ogsaa Løvskog og Græsbund, det rækker i Timer, det skumrer, men han hører et lite Sus av en Elv, og dette lille Sus opliver ham som noget levende.Da han kommer op paa Høiden ser han Dalen i Halvmørke nedover og længst ute Himlen mot Sør.

varer hele Dagen, han ser paa Solen hvad det lider, det blir Nat og han kaster sig paa sin Arm i Lyngen.Om nogen Timer gaar han igjen, aaja Herregud gaar igjen ret mot Nord, ser paa Solen hvad det lider, holder Maaltid paa en Leiv Fiatbrød og Gjeitost, drikker Vand i en Bæk og fortsætter sin Gang.