Générateur norvégien de faux textes aléatoires

Lorem ipsum a généré 30 paragraphes pour vous.
Vous pouvez utiliser ce texte lorem ipsum dans vos maquettes, sites web, design, ebook... Le texte généré aléatoirement est libre de droit.

Le faux texte a bien été copié

ensomme Mennesker, ja saa stygge og altfor frodige, men et Gode for hverandre, for Dyrene og for Jorden Saa kalvet Guldhorn.En betydningsfuld Dag i Ødemarken, en Velsignelse og en Lykke saa stor, Guldhorn fik god Meldrikke og Isak sa Knip ikke paa Melet skjønt han hadde baaret det hjem paa sin Ryg.

endelig rugget ut paa Dørhellen og aldeles ikke lot nysgjærrig og fuld av tunge Anelser holdt Inger paa at forsvinde i Skogkanten. Hm.Kommer du igjen ropte han og kunde ikke bare sig. Kommer jeg ikke igjen svarte hun.Du aper Naa.

Takhullet i Gammen og Inger kom og mældte om Frokosten.Og hvad er det du holder paa med sa hun. Er du oppe svarte Isak.Se, den Isak, han var saa hemmelig hetsfuld, men han likte nok godt at hun spurte og var nysgjærrig og gjorde Væsen av hans Forehavende.

finder intet Mærke og gaar lettet bort.Der ligger Tømmeret.Han begynder at rulle paa det, at løfte det op paa Muren i en Rute, i en stor Rute til Stue og en liten Rute til Kammers.Det var saare trøisomt, det optok ham saa helt at han glemte Tiden.

flyttet de ind i den nye Bygning og Buskapen fordeltes over hele Gammen det blev en Sau med Lam igjen hos Kua for at hun ikke skulde ha det ensomt.Folkene i Ødemarken var nu kommet langt, et Under saa langt.Saalænge Marken var tien brøt Isak op Sten og Røtter paa Jordet og jævnet sin Eng til næste Aar, da Marken frøs gik han tilskogs og hugget store Mængder av Favnved.

Eller tror du jeg staar og aper sa hun. Isak frygtet det værste, men aget sig og sa bare Du maa komme ind og faa dig Mat. Saa du Kua Var hun ikke pen Makeløs.Hvor har du faat hende spurte han saa likegyldig som han kunde. Hun heter Guldhorn.

Sirtsen, de hadde ikke andet end som blaa Sirts.Han var bundløs og øste ut.Det var som han kom fra Byen.Inger sier Det var nu Skrôt at ikke ho Oline fik se alt dette mens hun var her.Idel Fjas og Forfængelighet fra Kvindens Side, og Manden snøste til hendes Ord.

Rømling Saa var han blit funden.Han var bare en ufortrøden Arbeider, han slog Vinterfor til sine Gjeiter, begyndte at rydde Mark, at bryte Aker, at bære Sten bort, mure Gjærder av Sten.Om Høsten fik han en Bolig op, en Gamme av Torv, den var tæt og varm, det knaket ikke i den i Storm, den kunde ikke brænde op.

eller Kasse eller slikt noget næste Gang du er i Bygden hadde Inger sagt. Hvad skal du med det spurte Isak. Jeg trænger det, svarte hun.Han drog Takbjælkerne op med Rep og Inger skuvet paa med en Haand, det var som om det hjalp bare at hun var tilstede.

hoffærdig av Inger og sa Ja renslig Hun har ikke Make eller Par Det var nu bare som det kunde være hos mig like til at jeg fik mig sjøleiendes Kvindfolk. Kunde det være andet at vente sa Konen Oline.Denne Kone fra den andre Siden av Fjældet, et blidt og fintalende Menneske, et forstandig Menneske og hette Oline, hun blev da værendes et Par Dager og hun hadde Kammerset at ligge i.

Klokken efter Lyset kunde være omkring to stod han like saa godt op igjen og aat Frokost, et uhyre Grøtfat for hele Dagen, saa han skulde slippe at hæfte bort Tiden med ny Koking.Han brøt Nyland tilkvælds, et Tillæg til Potetakeren.Han skiftet med at ry Tømmer og bryte Jord i tre Dager saa vilde vel Inger komme imorgen.

Inger hentet desuten Klær og andre Smaating som hun eiet, et Speil, en Traad med nogen pene Glasperler paa, Karder og Rok.Se, drev hun paa slik blev det snart fra Gulv til Tak og Gammen kunde ikke rumme alt Isak blev naturlig bevæget ved denne jordiske Middel, men taus som han altid var hadde han ondt for at uttale sig, han rugget ut paa Dørhellen og saa paa Veiret og rugget ind igjen.

lysnet, det dagedes i alle Maater.En Dag saa kom Hjælpen.Hun krysset længe frem og tilbake opi i Lien før hun vaaget sig frem, det blev Kvæld før hun kom sig til det, men saa kom hun en stor, brunøiet Pike, hun var saa frodig og grov, med tunge gode Hænder, med Komager paa Føtterne skjønt hun ikke var Lap og med en Kalveskinds Sæk paa Ryggen.

hadde faat Mat sat han litt længe i Gammen før han gik ut igjen.Hvad ventet han paa Nei jeg som sitter her sa han og reiste sig.Og som har saa meget at gjøre sa han. Bygger du en Bygning spurte hun.Kan du ikke svare Han svarte av Naade, ja han var saa utmærket stor fordi han bygget og var Mand for det hele, derfor svarte han Du ser vel at jeg bygger.

Hvorfor varskudde du mig ikke Kunde jeg vite saa akkurat Tiden Det er en Gut. Naa, det er en Gut. Og dersom jeg bare kunde skjønne og utgrunde hvad han skal hete sa Inger.Isak fik se det lille røde Ansigt og det var velskapt og ikke haremyndt, og det var tykt med Haar paa Hodet.

Snodig med en slik liten Fyr i en Kasse Det kunde ikke falde Isak ind at bry sig om ham og forresten saa var det bare et Kryp, lat det ligge der Men man var da Menneske og kunde ikke høre udeltakende paa Skriket, paa et saa ørlite Skrik.Nei, tak ikke i ham sier Inger, for du har vel Kvae paa Hænderne, sier hun.

Oline, komme tilbake imellem Onnerne og være her hos Dyrene mens at vi gjør Turen spør Inger. Og jo, det lovet den Fremmede. Vi skal forskylde dig for det. Ja det visste hun nok....Og nu har dokker begyndt at bygge igjen, ser jeg.

Mand.Han er Herredskasserer for Bygden.Forelskelse gjør den Kloke dum, han vilde vise sig velbehagelig paa sin Maate og gjorde formeget av det Hvad jeg skulde sagt, sa han du gjør ikke at hyppe Poteten.Jeg skal hyppe han naar jeg kommer hjem i Kvæld.

Sirts ropte Inger efter ham. Hvad skal du med det svarte Isak.Det saa ut som han skulde bli borte for altid, Inger saa hver Dag paa Veiret, paa Drotten i Luften, som om hun ventet en Seiler, gik ut om Natten og lydde, hun tænkte paa at ta Barnet i Armene og drage efter ham.

løfte av Kjærren Plogen og Harven som han hadde skaffet sig, Spiker, Matvarer, et Spet, en Kornsæk. Hvorledesen har Barnet det spør han.Barnet har ingen Nød.Har du kjøpt Kjærren spør jeg.For jeg piner og piner nu til en Vævstol, sa hun rigtig spøkefuldt, saa glad var hun over at han var hjemme igjen.

andre gik med et slikt Opsyn i Ansigtet Han syntes hvert Øieblik at kunne slippe et Slags Barrabas løs.Det var meget at ikke Inger rændte sin Vei.Hun rændte ikke.Naar han var borte og kom hjem igjen var Inger ved Gammen, de to var ett, Gammen og hun.

tunge Bør og desuten leiende to Gjeiter og en Ungbuk i Baand.Han var lykkelig for sine Gjeiter som om de hadde været Kjyr og var god mot dem.Det første fremmede Menneske kom forbi, en vandrende Lap, han saa Gjeiterne og forstod at han var kommet til en Mand som hadde slaat sig ned her, han sa Skal du bo her for godt Ja, svarte Manden.

skulde nu bare se hvorledes at ho Guldhorn har det siden hun kom ifra os Folk spør ikke meget efter dig som liten er klynker Inger til Barnet. Ja han det ser jeg nu hvorledes at han har det.Det er saa meget til Gut, ser jeg Og dersom at nogen hadde sagt mig det for et Aar siden at jeg skulde finde dig igjen her, Inger, med Mand og Barn og Hus og Middel Mig det skal du ikke vør at nævne.

tilbake som den største Overraskelse med Hest og Slæde.Nu tror jeg du spøker sa Inger, og du har nu vel ikke tat Hesten Har jeg tat Hesten Fundet han, mener jeg Aa om Isak nu hadde kunnet si min Hest, vor Hest Men han hadde bare faat Hesten tillaans for en Tid, han skulde kjøre Favnveden sin med den.

spør Naa, saa har ho Guldhorn været hos dig før Like fra Kalv Ja ikke snoft hos mig, men hos Sønnen min men det blir nu det samme.Vi har endda Mor hendes paa Baasen Isak hadde ikke hørt glædeligere Ord paa lang Tid og blev en Bør lettere, Guldhorn var nu Ingers og hans Ku med Rette.

dokker bygger Har dokker ikke nok Inger nytter Høvet og sier Ja spør han du, jeg faar ikke vite det. Hvad jeg bygger, svarer Isak, det er ikke at nævne.Et lite Skur om jeg kom til at trænge det.Hvad det var med ho Guldhorn, vilde du se hende spør han den Fremmede.

laget sig atter til at gaa ned i Bygden. Du maatte ha kunnet faat med dig en stor Kurv eller Kasse til mig sa Inger igjen som et ydmykt Ønske. Jeg har bestilt mig nogen Glasvinduer som jeg skal hente, svarte Isak, og jeg har bestilt mig to malte Dører, svarte han og var overlegen.

kunde gaa ind i dette Hjem og lukke Døren og være der, han kunde staa utenfor paa Dørhellen og eie hele Bygningen hvis nogen kom forbi.Gammen var delt i to, i den ene Ende bodde han selv, i den anden Dyrene, inderst mot Berghammeren hadde han indrettet sit Høihus.

femte Kvælden gik han tilsengs med en liten Mistanke i Hjærtet, men der var nu forresten Rokken og Karderne og der var Perlerne.Samme Øde i Gammen og ikke en Lyd, det blev lange Timer, og da han endelig hørte som et Slags Tramp utenfor forstod han jo at det bare var noget han syntes.

Inger....Isak rydder Skog og hugger Favnved.Han er kommet længer end han var, han har Sag, han sager Veden og Vedladene blir mægtige, han gjør en Gate av dem, en By av dem.Inger er mere bunden til Stuen nu og kan ikke være hos Manden under hans Arbeide, men i Stedet derfor gjør Isak Avstikkere hjem.