Générateur norvégien de faux textes aléatoires

Lorem ipsum a généré 40 paragraphes pour vous.
Vous pouvez utiliser ce texte lorem ipsum dans vos maquettes, sites web, design, ebook... Le texte généré aléatoirement est libre de droit.

Le faux texte a bien été copié

først av alt Kassen, den berømmelige Kasse som han hadde baaret hjem paa sit Bryst, den hang nu i to Taug fra Mønsaasen og var en Vugge og en Huske til Barnet.Inger ruslet oppe halvklædt, ja hun hadde sandelig ogsaa mælket Ku og Gjeiter.

talte utydelig og idelig vendte sig bort fra Folk for Hareskaarets Skyld i hendes Ansigt, men det var intet at klage over.Uten denne vansirede Mund var hun vel aldrig kommet til ham, Hareskaaret var hans Held.Og han selv, var han uten Lyte Isak med Jærnskjægget og den altfor rotvoksede Krop, han var som en gruelig Kværnkall, ja han var som set gjennem en Hvirvel i Ruten.

Inger kunde bare vagge med Hodet og si Du store Verden for dig Og Isak nu var han ikke liten og forsagt, det var som han hadde betalt som en Herremand for Guldhorn Værsaagod i rund Sum en Hest fra min Side Han var saa spændstig at han tog Plogen engang til og flyttet den og bar den med en Haand bort til Stuevæggen og reiste den op.

Hvorfor varskudde du mig ikke Kunde jeg vite saa akkurat Tiden Det er en Gut. Naa, det er en Gut. Og dersom jeg bare kunde skjønne og utgrunde hvad han skal hete sa Inger.Isak fik se det lille røde Ansigt og det var velskapt og ikke haremyndt, og det var tykt med Haar paa Hodet.

Oline, komme tilbake imellem Onnerne og være her hos Dyrene mens at vi gjør Turen spør Inger. Og jo, det lovet den Fremmede. Vi skal forskylde dig for det. Ja det visste hun nok....Og nu har dokker begyndt at bygge igjen, ser jeg.

barhodet og i Jesu Navn og saadde, han var som en Kubbe med Hænder paa, men indvendig var han som et Barn.Han hadde Omhu for hvert av sine Kast, han var venlig og resigneret.Se, nu spirer nok disse Kornøiene og blir til Aks og mere Korn, og slik er det over hele Jorden naar at Korn saaes.

Mening i, Isak var sikker, han drev paa at rydde Skog og hugge den op i Favnved.Inger kom ofte og saa til ham under Arbeidet og han lot jo som om det var ham likegyldig og slet ikke var nødvendig av hende, men hun forstod at hun gjorde vel imot ham ved det.

hadde søkt efter denne Kvindfolkhjælp hver Gang han var nede i Bygden med sin Næver, men ingen faat.De hadde set paa ham, en Enke, et Par ældre Piker, og ikke vaaget sig til at love ham Hjælp, hvad det nu kunde komme av, Isak forstod det ikke.

kunde falde rare Ord imellem dem Har du ikke andet at gjøre end som at komme hit og fryse dig fordærvet sa Isak. Jeg fryser ikke, svarte Inger, men du sliter Helsen av dig, sa hun. Nu tar du paa dig Trøien min som ligger der Det skulde jeg bra gjøre, for jeg kan ikke sitte her naar Guldhorn skal kalve.

Snodig med en slik liten Fyr i en Kasse Det kunde ikke falde Isak ind at bry sig om ham og forresten saa var det bare et Kryp, lat det ligge der Men man var da Menneske og kunde ikke høre udeltakende paa Skriket, paa et saa ørlite Skrik.Nei, tak ikke i ham sier Inger, for du har vel Kvae paa Hænderne, sier hun.

endelig rugget ut paa Dørhellen og aldeles ikke lot nysgjærrig og fuld av tunge Anelser holdt Inger paa at forsvinde i Skogkanten. Hm.Kommer du igjen ropte han og kunde ikke bare sig. Kommer jeg ikke igjen svarte hun.Du aper Naa.

Synd, for Hesten var liten og lubben og var blit Menneskene kjær. Aaja, men du har alt faat store Ting gjort, sa Inger trøstende. Det er nu imot Vaaren jeg skulde hat Hesten, svarte Isak, jeg har saa meget Bruk for han Om Morgningen saa kjørte han sagtelig hjemmefra med det siste Vedlass og blev borte til den tredie Dagen.

Regnveirsdager han kunde bygge paa Stuen, det gik traat, endda i August da alt Høiet var hjemme og i Skjul under Berghammeren var det nye Huset kommet bare halvt op.I September sa Isak at dette gaar ikke, sa han, jeg mener du maa springe ned i Bygden og faa en Mands Hjælp til mig, sa han til Inger.

igjen fik hun med sig noget Uld av Ingers Sauer, hun skjulte Knyttet for Isak, hvad hun nu gjorde det for.Barnet, Isak og Konen Verden blev igjen den samme, daglig Arbeide, mange smaa og store Glæder, Guldhorn mælket godt, Gjeiterne hadde kidet og mælket godt, Inger ystet alt en Række hvite og røde Oster og lot dem staa til Modning.

Naa.Jaja. Kan jeg slippe unda det sa Isak.Her kommer du med en hel Ku tilgaards og hun maa vel ha Fjøs.Stakkars Inger, hun var ikke saa ugudelig klok som han, som Isak, Skapningens Herre.Og det var før hun lærte ham at kjende, før hun skjønte hans Maate at tale paa.

kunde være meget i disse brune Stenene, kanske baade Guld og Sølv, han forstod sig ikke paa det og det samme kunde det være for ham.Han kom til Vandet, Fisken nappet godt om Natten i det myggfulde Veir, det blev igjen en Bør av Røyr og Ørret og Inger skulde faa se Da han gik hjem igjen om Morgningen den samme Omvei som han var kommet fandt han paa at ta med sig et Par av de tunge Smaastener fra Fjældet, og de var brune med mørkeblaa Flækker i og saa mægtig tunge.

Isak, har du faat laane han igjen Hvor har du været henne hele Tiden Det er sjette Dagen. Hvor skulde jeg være Jeg maatte gjøre Vei mange Steder for at komme frem med Vognen min.Hold Hesten litt, har jeg sagt Vognen din Ja du har da ikke kjøpt Vognen, vet jeg Isak stum, Isak tyk av Stumhet.

ensomme Mennesker, ja saa stygge og altfor frodige, men et Gode for hverandre, for Dyrene og for Jorden Saa kalvet Guldhorn.En betydningsfuld Dag i Ødemarken, en Velsignelse og en Lykke saa stor, Guldhorn fik god Meldrikke og Isak sa Knip ikke paa Melet skjønt han hadde baaret det hjem paa sin Ryg.

hadde visst intet hat imot at Oline hadde set Herligheten.Barnet graat.Gaa ind igjen til Gutten, sa Isak.For nu har Hesten roet sig.Han spænder ifra og leier Hesten ind i Stalden satte Hesten sin paa Stald Han fodrer og stryker den og er øm til den.

skyldte for Hest og Kjærre Alt, hele Summen, en Gjæld saa stor men den skulde ikke bli ældre end Sommeren over.Han hadde Favnved for den, litt Bygningsnæver fra ifjor og endelig nogen gode Stokker Tømmer.Det stod ikke paa.Siden da Spændingen og Stormotigheten la sig hos ham hadde han mangen bitter Stund av Frygt og Bekymring, nu kom alt an paa Sommeren og Høsten, Aarveien Dagene optokes av Jordarbeide og mere Jordarbeide, han rensket nye Smaateiger av Marken for Røtter og Sten, pløiet op, gjødslet, harvet, hakket, smuldret Klumper med Hænderne, med Hælene, var alle Vegne Jorddyrkeren og gjorde Akrene til Fløilstæpper.

værste hadde været at finde Stedet, dette ingens Sted, men hans nu blev Dagene optat av Arbeide.Han begyndte straks at løipe Næver i de fjærnere Skoger nu mens Sevjen var i Trærne, han la Næveren i Pres og tørket den, naar han hadde en stor Bør bar han den alle Milene tilbake til Bygden og solgte den til Bygningsbruk.

tunge Bør og desuten leiende to Gjeiter og en Ungbuk i Baand.Han var lykkelig for sine Gjeiter som om de hadde været Kjyr og var god mot dem.Det første fremmede Menneske kom forbi, en vandrende Lap, han saa Gjeiterne og forstod at han var kommet til en Mand som hadde slaat sig ned her, han sa Skal du bo her for godt Ja, svarte Manden.

hadde hyppet Poteten og det gjorde hende næsten like saa dygtig som han.Det var ikke efter hans Sind, han løste Repet av Stokken og gik med det. Gaar du igjen spurte hun. Ja, svarte han forarget.Han kom med en Stok til, blaaste ikke og larmet ikke, men drog den bare som en Okse frem til Gammen og la den ned.

flyttet de ind i den nye Bygning og Buskapen fordeltes over hele Gammen det blev en Sau med Lam igjen hos Kua for at hun ikke skulde ha det ensomt.Folkene i Ødemarken var nu kommet langt, et Under saa langt.Saalænge Marken var tien brøt Isak op Sten og Røtter paa Jordet og jævnet sin Eng til næste Aar, da Marken frøs gik han tilskogs og hugget store Mængder av Favnved.

tænkte paa det Jeg tror saa vel at det blir bedst Der ser du, sa den seirende Inger, jeg er nu ikke saa av Veien heller Nei.Og hvad du mener om et Kammers til Stuen Et Kammers Saa blev det som hos andre.Ja om det kunde times os Det timedes dem, Isak han bygget og hugget Nov og la sine Omfar, samtidig muret han Gruve av dertil høvelig Sten, men dette siste Arbeide lykkedes mindst for ham og Isak var til Tider utilfreds med sig selv.

være med Kurven. Hvad skal du med den Hvad jeg skal med han Har du ikke Øine i Hodet Isak gik bort i dype Tanker og kom tilbake om to Døgn med et Vindu og en Dør til Stuen og en Dør til Kammerset, desuten hadde han hængende foran sig paa Brystet den Kassen til Inger og i Kassen var forskjellige Matvarer.

Menneske sa hun. Manden svarte ikke.Faldt ham ikke ind.At være litt mere end et Menneske mot en Tømmerstok var ikke noget at snakke om. Og hvad du skal ha den Stokken til spurgte hun. Nei det vet jeg ikke, svarte han kostbar.

Morgningen gik hun ikke igjen og hele Dagen gik hun heller ikke igjen, men var til Nytte og mælket Gjeiterne og skuret Kjørler med fin Sand og fik dem rene.Hun gik aldrig mere.Inger hette hun.Isak hette han.Saa blev det et andet Liv for den ensomme Mand.

Guldhorn kalve Har du ikke hørt det Og hvad du mener, skal vi sætte paa Kalven Du gjør som du vil for mig, jeg vet ikke. Ja vi kan da ikke æte op Kalven, vet jeg.For saa har vi ikke mere end som en eneste Ku. Jeg kan nu aldrig tro at du vil vi skal æte op Kalven, sa Isak.

lysnet, det dagedes i alle Maater.En Dag saa kom Hjælpen.Hun krysset længe frem og tilbake opi i Lien før hun vaaget sig frem, det blev Kvæld før hun kom sig til det, men saa kom hun en stor, brunøiet Pike, hun var saa frodig og grov, med tunge gode Hænder, med Komager paa Føtterne skjønt hun ikke var Lap og med en Kalveskinds Sæk paa Ryggen.

finder intet Mærke og gaar lettet bort.Der ligger Tømmeret.Han begynder at rulle paa det, at løfte det op paa Muren i en Rute, i en stor Rute til Stue og en liten Rute til Kammers.Det var saare trøisomt, det optok ham saa helt at han glemte Tiden.

Slaatten begyndte maatte han stige ned av Bygningen og gaa vide om i Lierne og slaa, han bar Høiet hjem i uhyre Bører.En Regnveirsdag sa Isak at han maatte ned i Bygden. Hvad skal du der Nei det vet jeg ikke akkurat. Han gik og var borte i to Døgn, han kom bærende hjem med en Kokeovn Prammen kom duvende gjennem Skogen med en Komfyr paa Ryggen.

Inger....Isak rydder Skog og hugger Favnved.Han er kommet længer end han var, han har Sag, han sager Veden og Vedladene blir mægtige, han gjør en Gate av dem, en By av dem.Inger er mere bunden til Stuen nu og kan ikke være hos Manden under hans Arbeide, men i Stedet derfor gjør Isak Avstikkere hjem.

Sandt at si saa hadde han halvt om halvt tænkt sig den sørgelige Utvei av sin Uvisshet at slagte Guldhorn til Høsten, røite Haarene av Huden, grave Hornene ned i Marken og saaledes utslette ethvert Spor av Kua Guldhorn i dette Liv.Nu var dette unødig.

sovnet de.Om Morgningen vaknet de til den næste Dag, det var et og andet at bale med da ogsaa, javel, Strid og Glæde som Livet det er.Der var nu for Eksempel disse Tømmerstokkene, skulde han prøve at lægge dem op Isak hadde desangaaende hat Øinene med sig naar han var nede i Bygden og hadde utfunderet Byggemaaten, han kunde hugge en Nov.

liggende og talte om Kua, om Begivenheten Ja men er det ikke en pen Ku Nu skal hun ha andre Kalven.Hun heter Guldhorn.Sover du, Isak Nei. Og hvad det angaar saa kjendte hun mig igjen straks og gik med mig som et Lam igaar.Vi laa en Stund paa Fjældet inat.

Direktør at Og bakefter saa tok han Harven, Spetet, en ny Greip som han hadde kjøpt, alle de dyrebare Jorddyrknings redskaper, Klenodierne paa Nybygget.Storartet, aa fuld Utrustning, nu manglet intet mere.Hm.Og det faar vel bli en Raad til en Vævstol, sa han, hvissaaskjønt at jeg har Helsen.

meget galt kunde følge derpaa.Du har vel ikke tat Hesten sa Inger, eller fundet han sa hun.Det var hendes første Tanke, hun var vel ikke at tro for godt, og hvad skulde han gjøre Dette hadde han tænkt paa.Hadde han ikke ogsaa faat Okse til Guldhorn, til en kanske stjaalen Ku Og nu var det at levere Hesten tilbake.

skred frem litt isenn, det var jo ikke høiere Taket, men Bjælkerne var fantastisk store og stærke til det lille Hus.Det gode Høstveir holdt sig nogenlunde, Inger tok alene op al Poteten og Isak fik tækket før Nedbøren begyndte for Alvor.Gjeiterne var alt nu flyttet ind i Gammen til Menneskene om Natten, ogsaa det gik, alt gik, Menneskene klynket ikke derover.

gaar, det er stilt for Fugler og Dyr omkring ham, stundom taler han et eller andet Ord med sig selv Aaja Herregud sier han.Naar han kommer over Myrene og til venlige Steder med en aapen Slette i Skogen sætter han Sækken ned og begynder at vandre omkring og undersøke Forholdene, efter en Stund kommer han tilbake, tar Sækken paa Ryggen og gaar igjen.