Générateur norvégien de faux textes aléatoires

Lorem ipsum a généré 37 paragraphes pour vous.
Vous pouvez utiliser ce texte lorem ipsum dans vos maquettes, sites web, design, ebook... Le texte généré aléatoirement est libre de droit.

Le faux texte a bien été copié

Dokker vet ikke av nogen Kvindfolkhjælp til mig svarer Isak.For han har bare denne Ting i Hodet. Kvindfolkhjælp Nei.Men vi skal orde det. Dokker maatte ha været saa godagtig Og at jeg har Hus og Jord og Dyr, men ingen Kvindfolkhjælp, skal dokker si.

Manden kommer gaaende mot Nord.Han bærer en Sæk, den første Sæk, den indeholder Niste og nogen Redskaper.Manden er stærk og grov, han har rødt Jærnskjæg og smaa Ar i Ansigtet og paa Hænderne disse Saartomter, har han faat dem i Arbeide eller i Strid Han er kanske kommet fra Straf og vil skjule sig, han er kanske Filosof og søker Fred, men ialfald saa kommer han der, et Menneske midt i denne uhyre Ensomhet.

fandtes ikke Feil i dette Regnskap.Isak hadde ogsaa de Hundrede Ganger tænkt paa en anden Ting paa Guldhorn, hvor kom hun ifra, hvem eiet hende Ingen var slik en Kone som Inger, aa en galen Pike og hun vilde alt han vilde med hende og var tilfreds men en Dag saa kunde nogen komme og ta Guldhorn tilbake og leie hende bort fra Plassen i et Taug.

Javisst hadde han været svært heldig og han kjendte mere og mere Forelskelse i sig, Dragelse, eller hvad det kunde kaldes.Du skal ikke vør med saa meget sa han. Jeg har endda mere et Sted.Og saa har jeg han Sivert Morbror, har du hørt om han Nei.

ruggende hjem igjen tilfots hørte han alt utenfor Stuen en rar Laat, hvad det nu kunde være, han blev staaende litt.Barneskrik jaja Herregud, det var ingen Raad med det, men det var frygtelig og forunderlig, og Inger hadde intet sagt.

Regnveirsdager han kunde bygge paa Stuen, det gik traat, endda i August da alt Høiet var hjemme og i Skjul under Berghammeren var det nye Huset kommet bare halvt op.I September sa Isak at dette gaar ikke, sa han, jeg mener du maa springe ned i Bygden og faa en Mands Hjælp til mig, sa han til Inger.

tjore hende i hele Sommer, for ellers stryker hun av, for Ku er Ku. Hvor har hun været før spurte Isak endelig. Hos Folket mit, de hadde hende.De vilde ikke miste hende og Børnene de graat da jeg tok hende med.Var det mulig at Inger kunde lyve saa herlig Hun talte naturligvis sandt at Kua var hendes.

lægger sig.Om Morgningen staar han foran et Landskap av Skog og Beitesmark, han stiger ned, her er en grøn Li, han ser et Skimt av Elven langt nede og en Hare som sætter over den i et Sprang.Manden nikker som om det just høver at Elven ikke er bredere end et Sprang.

Planen at faa saa mange Oster at hun kunde kjøpe sig en Vævstol for dem aa den Inger, hun kunde væve.Og Isak bygget Skur, ogsaa han hadde vel en Plan.Han slog op det nye Tilbygg til Gammen av dobbelt Bordpanel, gjorde Dør i det og et lite net Vindu paa fire Ruter, saa la han Tak av Bakhun og biet nu med Næveren til Marken tinet saa han kunde faa Torv.

Klokken efter Lyset kunde være omkring to stod han like saa godt op igjen og aat Frokost, et uhyre Grøtfat for hele Dagen, saa han skulde slippe at hæfte bort Tiden med ny Koking.Han brøt Nyland tilkvælds, et Tillæg til Potetakeren.Han skiftet med at ry Tømmer og bryte Jord i tre Dager saa vilde vel Inger komme imorgen.

der.Et Par nye Lapper kommer forbi, Far og Søn, de staar og hviler paa sine lange Staver med begge Hænder og ser paa Gammen og paa Rydningen og hører Gjeitbjælderne opi Lien.Ja Goddag, sier de, og at her er kommet gromt Folk i Marken Lapperne de slesker altid.

sindrig Paafund, ja kanske en Indskytelse fra Gud, Manden var selvhjulpen.Det gik godt like til senhøstes, saa kom det Sne, saa kom det Regn, saa kom det Sne igjen, varig Sne, Maskineriet virket galt, Kjørlet fyldtes av Nedbøren og aapnet Lemmen fortidlig.

Sirtsen, de hadde ikke andet end som blaa Sirts.Han var bundløs og øste ut.Det var som han kom fra Byen.Inger sier Det var nu Skrôt at ikke ho Oline fik se alt dette mens hun var her.Idel Fjas og Forfængelighet fra Kvindens Side, og Manden snøste til hendes Ord.

flyttet de ind i den nye Bygning og Buskapen fordeltes over hele Gammen det blev en Sau med Lam igjen hos Kua for at hun ikke skulde ha det ensomt.Folkene i Ødemarken var nu kommet langt, et Under saa langt.Saalænge Marken var tien brøt Isak op Sten og Røtter paa Jordet og jævnet sin Eng til næste Aar, da Marken frøs gik han tilskogs og hugget store Mængder av Favnved.

hoffærdig av Inger og sa Ja renslig Hun har ikke Make eller Par Det var nu bare som det kunde være hos mig like til at jeg fik mig sjøleiendes Kvindfolk. Kunde det være andet at vente sa Konen Oline.Denne Kone fra den andre Siden av Fjældet, et blidt og fintalende Menneske, et forstandig Menneske og hette Oline, hun blev da værendes et Par Dager og hun hadde Kammerset at ligge i.

tunge Bør og desuten leiende to Gjeiter og en Ungbuk i Baand.Han var lykkelig for sine Gjeiter som om de hadde været Kjyr og var god mot dem.Det første fremmede Menneske kom forbi, en vandrende Lap, han saa Gjeiterne og forstod at han var kommet til en Mand som hadde slaat sig ned her, han sa Skal du bo her for godt Ja, svarte Manden.

varer hele Dagen, han ser paa Solen hvad det lider, det blir Nat og han kaster sig paa sin Arm i Lyngen.Om nogen Timer gaar han igjen, aaja Herregud gaar igjen ret mot Nord, ser paa Solen hvad det lider, holder Maaltid paa en Leiv Fiatbrød og Gjeitost, drikker Vand i en Bæk og fortsætter sin Gang.

Hjælp mig bare op med Stokkene. Da Oktober kom erklærte Inger Jeg vinn ikke mere Det var nu stor Skade, Takbjælkerne maatte og skulde op saa han fik tække Huset før Høstvæten begyndte, det var paa høi Tid.Hvad var det med Inger Hun tok vel ikke paa at sykne Nu og da ystet hun Gjeitost, men ellers dugde hun mest bare til at flytte Guldhorn i sit Tjor mange Ganger om Dag.

Naa.Jaja. Kan jeg slippe unda det sa Isak.Her kommer du med en hel Ku tilgaards og hun maa vel ha Fjøs.Stakkars Inger, hun var ikke saa ugudelig klok som han, som Isak, Skapningens Herre.Og det var før hun lærte ham at kjende, før hun skjønte hans Maate at tale paa.

Veden kunde Inger spørre. Det vet jeg ikke saa nøie, svarte Isak, men han visste det nok.Her stod nu gammel og diger Urskog like ind paa Husene og spærret al Utvidelse av Slaatmarken, desuten agtet han at faa Favnveden ført ned i Bygden paa en eller anden Maate i Vinter og sælge den til Folk som ingen Ved hadde.

kunde falde rare Ord imellem dem Har du ikke andet at gjøre end som at komme hit og fryse dig fordærvet sa Isak. Jeg fryser ikke, svarte Inger, men du sliter Helsen av dig, sa hun. Nu tar du paa dig Trøien min som ligger der Det skulde jeg bra gjøre, for jeg kan ikke sitte her naar Guldhorn skal kalve.

Inger var begyndt at bli litt pusket av sig i det siste og kunde ikke springe mere, men naturligvis gjorde hun sig færdig til at ta avsted.Men nu hadde Manden betænkt sig, han blev atter hoffærdig og vilde gjøre alt alene.Det er lite at bry Folk for, sa han, jeg klarer det alene Du staar ikke ut med det.

Inger sa Ja dersom at ikke du bærer dig ihjæl en Dag Ho, ihjæl Det var saa uendelig langt ifra at Isak nu var næsten død at han tok op av Lommen en Medicinflaske med Nafta og gav den til Inger med Tilhold om at bruke dygtig av den saa hun kunde komme sig.

skyldte for Hest og Kjærre Alt, hele Summen, en Gjæld saa stor men den skulde ikke bli ældre end Sommeren over.Han hadde Favnved for den, litt Bygningsnæver fra ifjor og endelig nogen gode Stokker Tømmer.Det stod ikke paa.Siden da Spændingen og Stormotigheten la sig hos ham hadde han mangen bitter Stund av Frygt og Bekymring, nu kom alt an paa Sommeren og Høsten, Aarveien Dagene optokes av Jordarbeide og mere Jordarbeide, han rensket nye Smaateiger av Marken for Røtter og Sten, pløiet op, gjødslet, harvet, hakket, smuldret Klumper med Hænderne, med Hælene, var alle Vegne Jorddyrkeren og gjorde Akrene til Fløilstæpper.

Nødvendighet og Nytte, ikke Gulv, ikke høvlede Vægger, men Isak tømret Spiltaug som til en Hest og gjorde en Krybbe.Det var langt ut i Mai, Solen hadde tinet Bakkerne, Isak tækket sit Skur med Torv og hadde det færdig.Saa en Morgen aat han et Maaltid for et Døgn, tok yderligere Mat med, la Hakke og Spade paa Akslen og gik til Bygden.

Synd, for Hesten var liten og lubben og var blit Menneskene kjær. Aaja, men du har alt faat store Ting gjort, sa Inger trøstende. Det er nu imot Vaaren jeg skulde hat Hesten, svarte Isak, jeg har saa meget Bruk for han Om Morgningen saa kjørte han sagtelig hjemmefra med det siste Vedlass og blev borte til den tredie Dagen.

Snodig med en slik liten Fyr i en Kasse Det kunde ikke falde Isak ind at bry sig om ham og forresten saa var det bare et Kryp, lat det ligge der Men man var da Menneske og kunde ikke høre udeltakende paa Skriket, paa et saa ørlite Skrik.Nei, tak ikke i ham sier Inger, for du har vel Kvae paa Hænderne, sier hun.

samme Øieblik fik han en ond Anelse Gud velsigne hende, naturligvis, det var en makeløs og Pokkers Kone, men formeget var formeget.Rokken og Karderne, lat gaa med dem, og Perlerne var mistænkelig fine, men lat gaa med dem ogsaa Men en Ku, kanske funden paa en Vei eller i en Bumark, den vilde bli savnet av Eiermanden og opspurt.

Inger traadte ut av Fjøset og sa smaaleende av Stolthet Jeg kom bare med Kua mi Naa, svarte han. Jeg blev saa længe, for jeg kunde ikke gaa haardere med hende over Fjældet.Hun er med Kalv. Kom du med en Ku sa han. Ja, sa hun og var sprækkefærdig av Rikdom paa denne Jord.

Menneske sa hun. Manden svarte ikke.Faldt ham ikke ind.At være litt mere end et Menneske mot en Tømmerstok var ikke noget at snakke om. Og hvad du skal ha den Stokken til spurgte hun. Nei det vet jeg ikke, svarte han kostbar.

Muren du har muret her Du arbeider dig ihjæl, det gjør du.Nei kom og se paa Kua De gik og Isak var i Underklærne, men det gjorde ikke noget.De saa Kua over uendelig nøie og paa alle Mærker, paa Hodet, Juret, Krysset, Lænderne rød og hvit, letforet.

Jødeland, i Amerika, i Gudbrandsdalen aa hvor Verden den er vid, og den ørlille Ruten Isak gik og saadde paa den var i Midten av alt.Det straalet Vifter av Korn ut fra hans Haand, Himlen var overskyet og god, det tegnet til en uendelig liten Duskregn.

Hvorfor varskudde du mig ikke Kunde jeg vite saa akkurat Tiden Det er en Gut. Naa, det er en Gut. Og dersom jeg bare kunde skjønne og utgrunde hvad han skal hete sa Inger.Isak fik se det lille røde Ansigt og det var velskapt og ikke haremyndt, og det var tykt med Haar paa Hodet.

Inger sa Ja det er da ikke Fjøs du bygger Naa, sa han. Du aper vel Saa var det meget likere at du bygget Stue. Mener du det sa han og saa paa hende med en paatat Mine av Tomhet i Ansigtet, ja som om han blev slaat av hendes Ide. Ja.Saa fik Dyrene Gammen.

finder intet Mærke og gaar lettet bort.Der ligger Tømmeret.Han begynder at rulle paa det, at løfte det op paa Muren i en Rute, i en stor Rute til Stue og en liten Rute til Kammers.Det var saare trøisomt, det optok ham saa helt at han glemte Tiden.

Direktør at Og bakefter saa tok han Harven, Spetet, en ny Greip som han hadde kjøpt, alle de dyrebare Jorddyrknings redskaper, Klenodierne paa Nybygget.Storartet, aa fuld Utrustning, nu manglet intet mere.Hm.Og det faar vel bli en Raad til en Vævstol, sa han, hvissaaskjønt at jeg har Helsen.

Manden dækket Kjørlet over, saa gik det godt igjen en Tid, men da Vinteren kom frøs Vanddryppet til Is og Maskineriet stanset helt.Da maatte hans Gjeiter som Manden selv lære at undvære.Haarde Dager, Manden skulde hat Hjælp, men hadde ingen og blev allikevel ikke raadløs.