Générateur norvégien de faux textes aléatoires

Lorem ipsum a généré 32 paragraphes pour vous.
Vous pouvez utiliser ce texte lorem ipsum dans vos maquettes, sites web, design, ebook... Le texte généré aléatoirement est libre de droit.

Le faux texte a bien été copié

Inger hentet desuten Klær og andre Smaating som hun eiet, et Speil, en Traad med nogen pene Glasperler paa, Karder og Rok.Se, drev hun paa slik blev det snart fra Gulv til Tak og Gammen kunde ikke rumme alt Isak blev naturlig bevæget ved denne jordiske Middel, men taus som han altid var hadde han ondt for at uttale sig, han rugget ut paa Dørhellen og saa paa Veiret og rugget ind igjen.

være alene.Om Vinteren gjorde han store Trætraug og solgte i Bygden og bar Sækker med Mat og Redskaper hjem igjen i Sneen, det var haarde Dager, han var fæstet til en Bør.Da han hadde Dyr og var alene til at passe dem kunde han ikke forlate dem for længere Tid isenn, og hvorledes bar han sig da ad Nød gjør opfindsom, hans Hjærne var stærk og ubrukt, han øvet den op til mere og mere.

heter Isak.Du vet ikke av en Kvindfolkhjælp til mig Nei.Men jeg skal orde det der jeg farer. Gjør saa At jeg har Dyr og ingen til at passe dem.Isak altsaa, ogsaa det vilde Lappen orde, Manden i Marken var ingen Rømling, han opgav sit Navn.

eller Kasse eller slikt noget næste Gang du er i Bygden hadde Inger sagt. Hvad skal du med det spurte Isak. Jeg trænger det, svarte hun.Han drog Takbjælkerne op med Rep og Inger skuvet paa med en Haand, det var som om det hjalp bare at hun var tilstede.

tunge Bør og desuten leiende to Gjeiter og en Ungbuk i Baand.Han var lykkelig for sine Gjeiter som om de hadde været Kjyr og var god mot dem.Det første fremmede Menneske kom forbi, en vandrende Lap, han saa Gjeiterne og forstod at han var kommet til en Mand som hadde slaat sig ned her, han sa Skal du bo her for godt Ja, svarte Manden.

Slaatten begyndte maatte han stige ned av Bygningen og gaa vide om i Lierne og slaa, han bar Høiet hjem i uhyre Bører.En Regnveirsdag sa Isak at han maatte ned i Bygden. Hvad skal du der Nei det vet jeg ikke akkurat. Han gik og var borte i to Døgn, han kom bærende hjem med en Kokeovn Prammen kom duvende gjennem Skogen med en Komfyr paa Ryggen.

Manden kommer gaaende mot Nord.Han bærer en Sæk, den første Sæk, den indeholder Niste og nogen Redskaper.Manden er stærk og grov, han har rødt Jærnskjæg og smaa Ar i Ansigtet og paa Hænderne disse Saartomter, har han faat dem i Arbeide eller i Strid Han er kanske kommet fra Straf og vil skjule sig, han er kanske Filosof og søker Fred, men ialfald saa kommer han der, et Menneske midt i denne uhyre Ensomhet.

Ogsaa denne Dag gaar med til hans Vandring, for han maa undersøke saa mange venlige Steder i Skogen.Hvad gaar han efter Efter Land, efter Jord Han er kanske en Utvandrer fra Bygderne, han har Øinene med sig og speider, stundom stiger han op paa en Haug og speider.

hoffærdig av Inger og sa Ja renslig Hun har ikke Make eller Par Det var nu bare som det kunde være hos mig like til at jeg fik mig sjøleiendes Kvindfolk. Kunde det være andet at vente sa Konen Oline.Denne Kone fra den andre Siden av Fjældet, et blidt og fintalende Menneske, et forstandig Menneske og hette Oline, hun blev da værendes et Par Dager og hun hadde Kammerset at ligge i.

eller Satan mumlet han, og slikt sa ikke Isak uten at han var nødt til det.Han saa en Ku, Inger og en Ku, de forsvandt i Fjøset.Hvis han nu ikke stod der og hørte at Inger talte saa smaat med Kua i Fjøset vilde han ikke ha trodd sig selv, men der stod han.

andre gik med et slikt Opsyn i Ansigtet Han syntes hvert Øieblik at kunne slippe et Slags Barrabas løs.Det var meget at ikke Inger rændte sin Vei.Hun rændte ikke.Naar han var borte og kom hjem igjen var Inger ved Gammen, de to var ett, Gammen og hun.

Inger....Isak rydder Skog og hugger Favnved.Han er kommet længer end han var, han har Sag, han sager Veden og Vedladene blir mægtige, han gjør en Gate av dem, en By av dem.Inger er mere bunden til Stuen nu og kan ikke være hos Manden under hans Arbeide, men i Stedet derfor gjør Isak Avstikkere hjem.

sovnet de.Om Morgningen vaknet de til den næste Dag, det var et og andet at bale med da ogsaa, javel, Strid og Glæde som Livet det er.Der var nu for Eksempel disse Tømmerstokkene, skulde han prøve at lægge dem op Isak hadde desangaaende hat Øinene med sig naar han var nede i Bygden og hadde utfunderet Byggemaaten, han kunde hugge en Nov.

rugende Rype slaar pludselig op ved hans Føtter og hvæser vildt imot ham, og Manden nikker igjen at her paa Stedet er Dyr og Fugler, det høver atter Han vandrer i Blaabærlyng og Tyttebærlyng, i den syvtakkede Skogstjærne og i Smaabregner naar han stanser hist og her og graver med et Jærn i Jorden finder han her Muldjord og der Myr, gjødslet av flere Tusen Aars Løvfald og rotten Kvist.

Dager til, det saa ut til Regn og han saadde Kornet.I flere Hundrede Aar hadde vel hans Forfædre saadd Korn, det var en Handling i Andakt en stille og mild Kvæld uten Vind, helst mot en miskundelig og ørliten Duskregn, helst saa snart som mulig efter Graagaastrækket.

Inger var begyndt at bli litt pusket av sig i det siste og kunde ikke springe mere, men naturligvis gjorde hun sig færdig til at ta avsted.Men nu hadde Manden betænkt sig, han blev atter hoffærdig og vilde gjøre alt alene.Det er lite at bry Folk for, sa han, jeg klarer det alene Du staar ikke ut med det.

der.Et Par nye Lapper kommer forbi, Far og Søn, de staar og hviler paa sine lange Staver med begge Hænder og ser paa Gammen og paa Rydningen og hører Gjeitbjælderne opi Lien.Ja Goddag, sier de, og at her er kommet gromt Folk i Marken Lapperne de slesker altid.

fandtes ikke Feil i dette Regnskap.Isak hadde ogsaa de Hundrede Ganger tænkt paa en anden Ting paa Guldhorn, hvor kom hun ifra, hvem eiet hende Ingen var slik en Kone som Inger, aa en galen Pike og hun vilde alt han vilde med hende og var tilfreds men en Dag saa kunde nogen komme og ta Guldhorn tilbake og leie hende bort fra Plassen i et Taug.

Stjærnehimlen, Suset i Skogen, Ensomheten, den store Sne, Vælden paa Jorden og over Jorden gjorde ham dyp og andægtig mange Ganger i Døgnet, han var syndig og gudfrygtig, om Søndagene vasket han sig til Ære for Helgen, men arbeidet da som ellers.

først av alt Kassen, den berømmelige Kasse som han hadde baaret hjem paa sit Bryst, den hang nu i to Taug fra Mønsaasen og var en Vugge og en Huske til Barnet.Inger ruslet oppe halvklædt, ja hun hadde sandelig ogsaa mælket Ku og Gjeiter.

Regnveirsdager han kunde bygge paa Stuen, det gik traat, endda i August da alt Høiet var hjemme og i Skjul under Berghammeren var det nye Huset kommet bare halvt op.I September sa Isak at dette gaar ikke, sa han, jeg mener du maa springe ned i Bygden og faa en Mands Hjælp til mig, sa han til Inger.

Vinduerne og de malte Dører som han fremdeles kunde gjøre sig til av, han gav sig straks til at sætte dem ind.Aa de smaa Dører, og brukte var de ogsaa, men malet pene igjen med hvit og rød Maling, de pyntet som Skilderier i Hjemmet.

meget galt kunde følge derpaa.Du har vel ikke tat Hesten sa Inger, eller fundet han sa hun.Det var hendes første Tanke, hun var vel ikke at tro for godt, og hvad skulde han gjøre Dette hadde han tænkt paa.Hadde han ikke ogsaa faat Okse til Guldhorn, til en kanske stjaalen Ku Og nu var det at levere Hesten tilbake.

være med Kurven. Hvad skal du med den Hvad jeg skal med han Har du ikke Øine i Hodet Isak gik bort i dype Tanker og kom tilbake om to Døgn med et Vindu og en Dør til Stuen og en Dør til Kammerset, desuten hadde han hængende foran sig paa Brystet den Kassen til Inger og i Kassen var forskjellige Matvarer.

skulde Isak nu slaa ind paa til Vaaren Han hadde trampet efter sit Vedlass de Hundrede Ganger i Vinter og tænkt det ut han vilde rydde videre bortover Lien og gjøre det snaut, hugge op Favnved, late den tørke Sommeren over og kjøre dobbelte Lass paa næste Vinterføre.

skulde vel ikke være uvennes sa hun rosende.Han var blit en hel Kar til at tænke sig om og nu faldt det ham ind at hun var kommet ens Ærend, ja at hun var gaat hjemmefra som i Forgaars og skulde bare hit.Hun hadde kanske hørt at han manglet Kvindfolkhjælp.

Forstod han det ikke Hvem vilde tjene hos en Mand i vide Marken, Mile til Folk, ja en Dagsreise til næste Menneskebolig Og Manden selv han var ikke det Spor søt eller nydelig, men tværtimot, og naar han talte da var han jo ingen Tenor med Øinene mot Himlen, men litt dyrisk og grov i Røsten.

igjen fik hun med sig noget Uld av Ingers Sauer, hun skjulte Knyttet for Isak, hvad hun nu gjorde det for.Barnet, Isak og Konen Verden blev igjen den samme, daglig Arbeide, mange smaa og store Glæder, Guldhorn mælket godt, Gjeiterne hadde kidet og mælket godt, Inger ystet alt en Række hvite og røde Oster og lot dem staa til Modning.

femte Kvælden gik han tilsengs med en liten Mistanke i Hjærtet, men der var nu forresten Rokken og Karderne og der var Perlerne.Samme Øde i Gammen og ikke en Lyd, det blev lange Timer, og da han endelig hørte som et Slags Tramp utenfor forstod han jo at det bare var noget han syntes.

Sandt at si saa hadde han halvt om halvt tænkt sig den sørgelige Utvei av sin Uvisshet at slagte Guldhorn til Høsten, røite Haarene av Huden, grave Hornene ned i Marken og saaledes utslette ethvert Spor av Kua Guldhorn i dette Liv.Nu var dette unødig.

sindrig Paafund, ja kanske en Indskytelse fra Gud, Manden var selvhjulpen.Det gik godt like til senhøstes, saa kom det Sne, saa kom det Regn, saa kom det Sne igjen, varig Sne, Maskineriet virket galt, Kjørlet fyldtes av Nedbøren og aapnet Lemmen fortidlig.

Snodig med en slik liten Fyr i en Kasse Det kunde ikke falde Isak ind at bry sig om ham og forresten saa var det bare et Kryp, lat det ligge der Men man var da Menneske og kunde ikke høre udeltakende paa Skriket, paa et saa ørlite Skrik.Nei, tak ikke i ham sier Inger, for du har vel Kvae paa Hænderne, sier hun.